KODNING AV SAMTAL

KODNING AV SAMTAL

Kanske det är dags att spela in samtal? Eller kanske du ska skicka in samtal till MICLAB? Eller funderar du över och vill veta hur du tillämpar dina MI samtal i praktiken?

MITI används som kodningsmetod för att göra kliniska studier där MI beforskas samt för att förbättra egen tillämpning av MI utanför forskningsområdet. MITI är utformat för att användas som ett mått på hur pass mycket/likt MI som finns i samtalet.

Då Motiverande samtal bland annat har som syfte att locka fram förändringsprat för att hitta och stärka den egna motivationen i olika förändringsprocesser är det viktigt att samtalsledaren arbetar med en medvetenhet i samtalet.

Genom att du får feedback på samtalet så kan du exempelvis göra en egen utvecklingsplan för dina nya utvecklingsmål.

Olika områden som kodas är:

  • Att locka fram förändringsprat

  • Samarbete och jämlikhet

  • Att ge stöd till Autonomi och egna val

  • Styrning – vad är ”lagom”

  • Empati, att visa att du förstår och har en vilja att sätta dig in i klientensperspektivet, alltså att du har en ambition att förstå det klienten ännu inte sagt men kanske menar.

Dessutom kodas även samtal enligt CLAMI – Kodning av klientyttranden i motiverande samtal.